Strukturen i grunnutdanningen i EMDR er:

  • Trinn 1: Kurs 3 dager (litt annen timeplan for digitale kurs)
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe

En kan og bør, begynne å praktisere EMDR umiddelbart etter Trinn 1-kurset. Etter 10 timers klinisk veiledning kommer Trinn 2, som går mer i dybden i forhold til mer komplekse forstyrrelser og forskjellige diagnoser. Deretter følger nye 10 timer veiledning som leder opp mot sertifisering. Sertifiseringskravene finner en på hjemmesiden til EMDR Norge. Veiledningen gies av
EMDR Europe-akkrediderte veiledere.

Dette er et integrert kursløp, men en behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før en begynner opplæringen.

Veiledningen foregår for det meste i grupper. Prisen avhenger litt av deltagerantallet, eventuelle kostnader for romleie og reise og om det deles opp i 2 x 5 timer eller om en tar 10 timer på en gang.
I praksis betyr dette at kostnaden for hver 10-timersbolk blir et sted mellom 1500 og 3500 kroner.

Hvert annet år arrangerer jeg seminaret The Art of EMDR med Roger Solomon på Røros. Dette er en workshop for terapeuter som har gjennomført Trinn 2.

Hvem kan delta ?
Utdanningen forutsetter at en enten er psykolog, psykiater, lege under spesialisering i psykiatri eller barnepsykiatri. Leger under spesialisering anbefales å ha kommet minst to år inn i spesialiseringsløpet.
Kandidater med annen helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning er aktuelle bare hvis de har en psykoterapiutdanning i tillegg.
Dette innebærer at sykepleiere, sosionomer og andre med tilsvarende relevant utdanning må være psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer osv. En må ha formell og reell kompetanse som psykoterapeut, og kandidatene bør ha til sammen 3-600 timer veiledet psykoterapeutisk praksis, i eller utenfor studiet.

EMDR er en behandlingsform som såvidt hurtig og effektivt gir kontakt med grunnleggende affektive reaksjoner at det ikke er forsvarlig å lære bort behandlingsformen til personer som ikke er kvalifisert til å håndtere det som kommer frem. Samtidig er disse kursene ikke en grunnutdanning i psykoterapi, men forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen psykoterapi.

Er du usikker på om du er kvalifiserer for denne utdanningen, så ta gjerne kontakt med meg, så kan vi drøfte det.